Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Lighthouse trân trọng thông báo đến Quý Nhà đầu tư về việc kết thúc đợt chào bán lần đầu Chứng chỉ Quỹ LHBF ra công chúng, cụ thể như sau:
– Tên Quỹ: Quỹ Đầu tư Trái phiếu Lighthouse
– Tiếng Anh: Lighthouse Capital Bond Fund
– Tên viết tắt: LHBF
– Loại hình Quỹ: Quỹ mở
– Thời gian hoạt động: Không giới hạn
– Mệnh giá: 10.000 đồng/chứng chỉ quỹ
– Giá phát hành: 10.000 đồng/chứng chỉ quỹ
– Ngày kết thúc chào bán: 12/12/2022
– Ngày nhận đăng ký mua/ thanh toán cuối cùng: 12/12/2022, theo đó các lệnh mua và các khoản tiền thanh toán mua Chứng chỉ Quỹ LHBF sau ngày này sẽ không được tiếp nhận và được hoàn trả lại Nhà đầu tư.

Công ty sẽ hoàn tất thủ tục hồ sơ gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để xin cấp phép thành lập Quỹ theo quy định của pháp luật.
Trân trọng!