Quản lý Danh mục đầu tư

Quản lý danh mục đầu tư (Ủy thác đầu tư) là một nghiệp vụ chuyên biệt của Lighthouse Capital, trong đó nhà đầu tư tiến hành ủy thác vốn bằng tiền hoặc bằng tài sản cho Lighthouse Capital thực hiện đầu tư và quản lý tài sản theo mục tiêu giúp khách hàng tiết kiệm thời gian và đạt được mục tiêu tài chính đã đề ra.