Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Lighthouse
THẮP SÁNG CƠ HỘI - VỮNG CHẮC TƯƠNG LAI

BẠN ĐANG TÌM KIẾM GÌ?

1. Các quỹ đầu tư từ Lighthouse Capital

2. Công cụ hỗ trợ nhà đầu tư

3. Hướng dẫn tham gia đầu tư tại Lighthouse Capital

4. Kiến thức quỹ đầu tư

5. Tin tức

SẢN PHẨM & DỊCH VỤTỪ LIGHTHOUSE CAPITAL

Quỹ LHBF
NAV/CCQ 12,772.26 VNĐ
3.54%

Lợi nhuận kỳ vọng

Thời gian So với đầu năm (YTD) 1 năm 3 năm (*) 5 năm (*)
Lợi nhuận 3.54% 23.39% 35.3% 63.4%
Quỹ LHCDF
NAV 10.005,41 VNĐ
0.05%

Lợi nhuận kỳ vọng 

Thời gian Từ khi thành lập 1 năm (*) 2 năm (*) 5 năm (*)
Lợi nhuận 0,05% 14% 30% 92,5%
Chọn thời gian