CHÍNH SÁCH BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Chính sách Bảo mật này (“Chính sách”) do Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Lighthouse (“LHC”, “Chúng tôi”) ban hành và áp dụng cho các cá nhân mà Chúng tôi có tương tác, bao gồm, cá nhân, tổ chức có giao dịch với LHC hoặc sử dụng sản phẩm, dịch vụ của LHC hoặc cung cấp Dữ liệu cá nhân cho Chúng tôi nhằm sử dụng dịch vụ của LHC hoặc cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho Chúng tôi hoặc cá nhân tiếp cận, tìm hiểu, đăng ký sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của LHC (sau đây gọi chung là “Khách hàng”).

Chính sách này giải thích cách thức LHC thu thập, sử dụng, lưu trữ và xử lý Dữ liệu Cá nhân của Khách hàng theo quy định pháp luật.

Chính sách này áp dụng cho hoạt động đầu tư (hoặc đầu tư tiềm năng) của Khách hàng vào bất kỳ quỹ nào do LHC quản lý, việc Khách hàng sử dụng (hoặc có khả năng sử dụng) bất kỳ dịch vụ nào do LHC cung cấp, hoặc bất kỳ mối quan hệ (hoặc quan hệ tiềm năng) nào được thiết lập giữa Khách hàng và LHC.

Chính sách này có thể được sửa đổi, bổ sung hoặc điều chỉnh tùy từng thời điểm và đảm bảo việc sửa đổi, bổ sung phù hợp với các quy định có liên quan của pháp luật. Chúng tôi khuyến nghị Quý Khách hàng đọc Chính sách này cẩn thận và thường xuyên kiểm tra trang này để biết những thay đổi mà Chúng tôi có thể thực hiện theo các điều khoản của Chính sách này.

Vui lòng xem Chính sách chi tiết tại tài liệu đính kèm bên dưới.

Chinh sach bao ve du lieu ca nhan