Quỹ Đầu tư Năng động Lighthouse (LHCDF) là Quỹ mở cổ phiếu đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam, với chiến lược đầu tư linh hoạt và năng động dựa trên sự kết hợp giữa việc lựa chọn cơ hội đầu tư và phân bổ danh mục đầu tư. Quỹ phù hợp với mục tiêu đầu tư trung và dài hạn, nắm bắt sự tăng trưởng và những cơ hội của thị trường nhằm tối ưu hóa lợi nhuận trên cơ sở kiểm soát rủi ro.