Kết quả hoạt động

Quỹ LHBF
NAV/CCQ 10,420.69 VNĐ
4.21%

An toàn – linh hoạt – lợi nhuận theo dự kiến(*)

Thời gian Từ đầu năm 1 năm (*) 3 năm (*) 5 năm (*)
Lợi nhuận 4.21% 9,9% 32,7% 60,3%
Chọn thời gian
LỢI SUẤT ĐẦU TƯ DỰ KIẾN

Dưới đây là Lợi nhuận đầu tư dự kiến theo thời gian nắm giữ, được tính toán trên cơ sở tăng trưởng NAV sau khi trừ đi các loại phí và thuế. Kết quả này không thể hiện hay cam kết lợi nhuận đầu tư trong tương lai.

Thời gian nắm giữ Mức tăng trưởng NAV/năm Lợi suất đầu tư (sau phí và thuế)
01 Tháng 9,9% 0,13%
03 Tháng 9,9% 1,58%
06 Tháng 9,9% 3,76%
09 Tháng 9,9% 6,16%
12 Tháng 9,9% 8,63%
Lịch giao dịch quỹ
12:00 AM - 3:00 PM
Ngày giao dịch CCQ LHBF
12:00 AM - 3:00 PM
Ngày giao dịch CCQ LHBF