Quản lý danh mục đầu tư (Ủy thác đầu tư) là một nghiệp vụ chuyên biệt của Lighthouse Capital, trong đó Nhà đầu tư tiến hành ủy thác vốn bằng tiền hoặc tài sản cho Lighthouse Capital thực hiện đầu tư và quản lý tài sản theo mục tiêu giúp khách hàng tiết kiệm thời gianvà đạt mục tiêu về tài chính đã đề ra.

LỢI ÍCH KHI THAM GIA DỊCH VỤ QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƯ TẠI LIGHTHOUSE CAPITAL

Đội ngũ chuyên nghiệp: Tài sản của khách hàng được quản lý bởi một đội ngũ chuyênnghiệp tại Lighthouse Capital.

Danh mục đầu tư riêng biệt mang lại lợi nhuận ổn định: được tư vấn để lựa chọn sử dụng dịch vụ quản lý danh mục đầu tư phù hợp với đặc điểm nguồn vốn/tài sản, kỳ hạn nắmgiữ, mức độ chấp nhận rủi ro nhằm tối ưu hóa khả năng sinh lợi.

Giảm thiểu rủi ro, tiết kiệm thời gian, chi phí: Tiết kiệm được thời gian và nguồn lực trong việc nghiên cứu thị trường, tìm kiếm cơ hội đầu tư, thực hiện đầu tư và quản lý sau đầu tư nhưng vẫn kiểm soát được các hoạt động đầu tư thông qua các báo cáo định kỳ và theo yêu cầu.

Minh bạch: Tài sản nhận ủy thác được lưu ký tại ngân hàng lưu ký/giám sát, kết quả đầu tư được cập nhật và báo cáo định kỳ cho Nhà đầu tư.