Nội dung: Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Lighthouse công bố thông tin về việc sửa đổi, bổ sung Bản cáo bạch của Quỹ Đầu tư Trái phiếu Lighthouse (LHBF). Bản cáo bạch sửa đổi, bổ sung (lần thứ 02) của Quỹ LHBF có hiệu lực kể từ ngày 15/8/2023. Vui lòng xem thông tin chi tiết tại tài liệu đính kèm.

BCB sua doi, bo sung lan 02