Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque risus urna metus eget eu viverra. Sit et, at bibendum porttitor vestibulum

Ngày 28/09/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận số 304/GCN-UBCK, chứng nhận chào bán chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán ra công chúng cho: QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU LIGHTHOUSE

Tên tiếng Anh: Lighthouse Capital Bond Fund
Tên viết tắt: LHBF
Công ty quản lý quỹ: Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Lighthouse
Ngân hàng giám sát: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa