Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Lighthouse công bố thông tin Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Nhà đầu tư bằng văn bản và Nghị quyết Đại hội Nhà đầu tư lần thứ nhất của Quỹ Đầu tư Trái phiếu Lighthouse (LHBF) trong giai đoạn chào bán chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán lần đầu ra công chúng

221215_CBTT_LHBF_Bien ban kiem phieu & Nghi quyet DHNDT lan thu nhat Quy LHBF_signed