Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Lighthouse công bố Thông báo chào bán chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán ra công chúng của Quỹ Đầu tư Trái phiếu Lighthouse (LHBF), kèm theo các tài liệu:

1. Thông báo chào bán Chứng chỉ quỹ ra công chúng: 1. LHBF_Thông báo chào bán CCQRCC
2. Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán ra công chúng số 304/GCN-UBCK cấp ngày 28/09/2022 bởi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước: 2. LHBF_Giay chung nhan chao ban CCQDTCK ra cong chung_Signed
3. Điều lệ Quỹ LHBF: 3. LHBF_Điều lệ_Signed
4. Bản cáo bạch Quỹ LHBF: 4. LHBF_Bản cáo bạch_Signed
5. Bản cáo bạch tóm tắt Quỹ LHBF: 5. LHBF_Bản cáo bạch tóm tắt_Signed
6. Phiếu lấy ý kiến Nhà đầu tư: 6. LHBF_Phiếu lấy ý kiến NĐT_Signed