Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Lighthouse Công bố Báo cáo về thay đổi giá trị tài sản ròng Tuần 21 – 2023 (từ 18/05/2023 đến 24/05/2023) của Quỹ LHBF như file đính kèm:

20230525-LHBF-NAV TUAN TU 18.05.2023 đến 24.05.2023 KY SO